Banner
TingimusedPealeht - Võta meiega ühendust

Kasutustingimused


Jõustumiskuupäev _____________ 2024. a


Klõpsake eelmise versiooni ülevaatamiseks.


Märkus. Kasutustingimusi on uuendatud. Enne veebisaidi kasutamist tutvuge hoolikalt uuendatud kasutustingimustega. Veebilehte kasutades nõustute uuendatud kasutustingimuste tingimustega.


SISSEJUHATUS


Tere tulemast meie veebisaidile https://kj.tours/ (edaspidi "Sait"). Sait on autoriõigustega kaitstud teos, mille omanik ja haldaja on Kull Jet OÜ (aadress: Ehitajate tee 114-11, 13517, Tallinn, Eesti) (“Meie”, “Meie (oma)”, “Meid” ja “Kulljet”).
See Sait sisaldab teksti, pilte, videoklippe ja muid materjale (üheskoos edaspidi "Sisu"), mille me pakume ainult informatiivsel eesmärgil. Saidile sisenedes või mis tahes sisu alla laadides nõustute järgima allpool sätestatud kasutustingimusi ("Kasutustingimused"). Kui te ei nõustu nende Kasutustingimustega, ärge minge Saidile ega Sisule juurde.


Pange tähele, et jätame endale õiguse oma äranägemise järgi neid Kasutustingimusi igal ajal muuta, täiendada, lisada või eemaldada. Kontrollige perioodiliselt muudatusi. Kui jätkate Saidi kasutamist pärast nende kasutustingimuste muudatuste postitamist, nõustute nende muudatustega.


MATERJALIDE KASUTAMISE PIIRANGUD


Kogu selle Saidi kaudu juurdepääsetav Sisu on autoriõigusega kaitstud. Sisu on: Autoriõigus © Kulljet ning selle sidusettevõtted ja/või litsentsiandjad. Kõik õigused kaitstud. Selline sisu on kaitstud USA ja ülemaailmse autoriõiguse seaduste ja lepingusätetega. Anname teile piiratud mitteeksklusiivse, mitteülekantava litsentsi sisu kasutamiseks ja kuvamiseks teie arvutis või muus elektroonilises juurdepääsuseadmes ainult teie isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks, tingimusel et te sisu ei muuda ja täidate kõik autoriõiguse ja muud omandiõiguse nõuded.
Välja arvatud siin sätestatud juhtudel, nõustute ilma sellise Sisu vastava autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta mitte reprodutseerima, tegema sellest tuletatud teoseid, uuesti edastama, levitama, müüma, avaldama, edastama ega muul viisil kättesaadavaks tegema Saidi kaudu saadud Sisu, sealhulgas ilma piiranguteta vahemällu mitte salvestama, raamima või kasutama muid sarnaseid viise.


Kulljet austab teiste intellektuaalomandit ja palub, et meie Saidi kasutajad teeksid sama. Seoses meie Saidiga oleme vastu võtnud ja rakendanud autoriõiguse seadust austava poliitika, mis näeb ette õigusi rikkuvate materjalide eemaldamist ja meie veebisaidi intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas autoriõigusi, korduvalt rikkunud kasutajate Saidi kasutamisõigusest ilmajätmist. Kui arvate, et üks meie kasutajatest rikub meie Saidi kasutamise kaudu ebaseaduslikult teose autoriõigusi ja soovite väidetavalt neid õigusi rikkuva materjali eemaldamist, esitage kirjaliku teatise vormis järgmine teave (kooskõlas 17 U.S.C. § 512(c)) tuleb esitada meie määratud autoriõiguse agendile:


• teie füüsiline või elektrooniline allkiri;
• autoriõigusega kaitstud teose(te), mille õigusi on teie väitel rikutud, identifitseerimist võimaldavad andmed;
• meie teenuseid käsitlevale materjalile viitamine, mis teie väitel rikub õigusi ja mille eemaldamist taotlete;
• piisav teave sellise materjali leidmiseks;
• teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kinnitus selle kohta, et usute heauskselt, et taunitava materjali kasutamine ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse alusel volitatud;
ja
• kinnitus selle kohta, et teatises olev teave on täpne ja teate, et valevande andmise eest karistatakse, ning selle kohta, et olete väidetavalt rikutud autoriõiguse omanik või olete volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.


Pange tähele, et vastavalt 17 U.S.C. Paragrahvi 512(f) kohaselt mis tahes oluliste faktide kohta valeandmete esitamine kirjalikus teatises teeb kaebuse esitanud isiku automaatselt vastutavaks mis tahes kahjude, kulude ja advokaaditasude eest, mida meie oleme kandnud seoses kirjaliku teate ja väidetava autoriõiguste rikkumisega.


SAIDI KASUTAMINE


Arvestades Saidi saadavust ja selle kasutamist, nõustute Saidi kasutamisel järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning käesolevaid Kasutustingimusi. Olete teadlik, et võime uurida mis tahes seaduserikkumisi ja teha koostööd õiguskaitseasutustega kasutajate vastutusele võtmiseks.
Teil on keelatud:
(a) kasutada Saiti ebaseaduslikul eesmärgil, kriminaal- või tsiviilkuriteo sooritamise hõlbustamiseks, intellektuaalomandi rikkumiseks, ahistamiseks (sealhulgas häirivate, hirmutavate, tüütute või solvavate kõnede/edastustе tegemiseks) või viisil, mis rikuks mis tahes seadust, määrust või Interneti-hosti poliitikat või häiriks meie võrgutoiminguid (sealhulgas takistaks teiste õiglast ja proportsionaalset kasutamist) ja lubada seda teistel teha;
(b) Saidi kasutamine või kasutamise lubamine iga asjaga seotud litsentsilepingu tingimusi lugemata ja nendega nõustumata (või neid rikkudes);
c) soovimatute sõnumite (nt rämpsposti või andmepüügi) edastamise võimaldamine, hõlbustamine või lubamine;
d) juurdepääsu võimaldamine teabele, tarkvarale, sisule, failidele või muule materjalile või ülalpool loetletud asjade üles- või allalaadimine, kättesaadavaks tegemine, edastamine, postitamine, avaldamine, levitamine, vastuvõtmine, otsimine, salvestamine, linkimine või muul viisil reprodutseerimine, avaldamine, levitamine, mis: (i) on konfidentsiaalne või kaitstud autoriõiguse või muude intellektuaalomandi õigustega ilma õiguste valdaja(te) eelneva loata; (ii) on laimav, diskrimineeriv, vägivaldne, nilbe, lapspornograafia või vihapropaganda; (iii) kujutab endast privaatsusse tungimist, kellegi teisena esinemist, võltsimist, identiteedi omastamist või volitamata linkimist või raamimist; või (iv) on loodud kasutajate abistamiseks tehnoloogiliste kaitsemeetmete (nt geoblokeeringud, registreerimine ja muud vargusvastased mehhanismid) kaotamisel;
(e) Saidi kasutamine muuks otstarbeks kui privaatseks, isiklikuks, perekondlikuks või majapidamises vajalikuks (nagu edasimüük, ülekandmine, jagamine või mis tahes tasu või muu kasu saamine meie teenuse kasutamise eest);
(f) Saidiga seoses kasutatava tarkvara, rakenduste või programmide kohandamine, reprodutseerimine, tõlkimine, muutmine, dekompileerimine, lahtivõtmine, pöördprojekteerimine või nendesse muul viisil sekkumine (olenemata sellest, kas need kuuluvad meile või kasutatakse meile litsentsi alusel) mis tahes eesmärgil, sealhulgas "testimiseks" või uurimise eesmärkidel; või mis tahes kaubamärgi või muu Saidi kaudu kättesaadavaks tehtud intellektuaalomandi muutmine, täiendamine või kahjustamine või selle intellektuaalomandi kasutamine, välja arvatud selgesõnalisel eesmärgil, milleks selline intellektuaalomand teile Saidi kaudu kättesaadavaks tehakse;
(g) mis tahes viirust ("tühistamisbott", "trooja hobune", "uss") või muud kahjulikku või häirivat komponenti sisaldava teabe või tarkvara postitamine või edastamine või tegude sooritamine, mis võivad mingil viisil teie Interneti-hosti turvalisust ohustada (sealhulgas hosti turvamehhanismide analüüsimine või nendesse tungimine);
ja
(h) meie töötajatele, tarnijatele, agentidele ja esindajatele suunatud ahistav või solvav kõnepruuk või käitumine.
Teie vastutate ainuisikuliselt selle eest, et teie süsteemid saaksid seda Saiti kasutada, ning teile soovitatakse kasutada ja värskendada kaubanduslikku viiruse-, nuhkvaratõrje ja TULEMÜÜRI tarkvara oma Saidile juurdepääsu omavates süsteemides.


VASTUTUS ALAEALISTE EEST


Juhtudel, kui olete volitanud Saiti kasutama alaealist, tunnistate, et olete täielikult vastutav: (a) sellise alaealise käitumise eest Internetis; (b) alaealise Saidile juurdepääsu ja selle kasutamise kontrollimine eest; ja c) alaealise väärkasutuse tagajärgede eest. Olete teadlik, et Saidi mõned alad võivad sisaldada alaealistele sobimatut materjali.


IDEEDE JA/VÕI ETTEPANEKUTE ESITAMINE


Kulljet täiustab pidevalt oma veebisaiti ja teenuseid ning arendab uusi funktsioone. Kui teil on ideid ja/või ettepanekuid täiustuste või täienduste kohta, sooviksime neid kuulda – kuid iga esildisele kehtivad käesolevad kasutustingimused. Kuid mitte mingil juhul ei saa ükski avaldatud idee ja/või tehtud ettepanek ning nendega seotud materjal tuua meile konfidentsiaalsuse kohustust ega olla teile hüvitamise või omandiõiguse andmise põhjuseks. ESITADES MEILE IDEED JA/VÕI ETTEPANEKUT VÕI MISTAHES NENDEGA SEOTUD MATERJALE, LOOBUTE KÕIGIST ÕIGUSTEST IDEELE JA/VÕI ETTEPANEKULE, SAMUTI NENDEGA SEOTUD MATERJALILE NING KINNITATE MEILE, ET IDEE, ETTEPANEK JA NENDEGA SEOTUD MATERJAL ON TEIE ORIGINAALPRODUKT JA ET KELLELGI TEISEL EI OLE NEILE ÕIGUSI NING ET KULLJET’IL ON ÕIGUS IDEID JA/VÕI ETTEPANEKUID SOOVI KORRAL TASUTA KASUTADA MEILE ESITATUD VÕI MUUDETUD KUJUL ILMA KOLMANDALT OSAPOOLELT LUBA VÕI LITSENTSI TAOTLEMATA.
LAHTIÜTLUSED
KINNITATE, ET OLETE SELGELT MÕISTNUD JA NÕUSTUTE, ET: (A) SAITI PAKUTAKSE „NAGU ON” JA „NAGU SAADAVAL” ALUSEL NING ME EI ANNA JAOTISE „GARANTIID” MÕISTES MINGEID GARANTIISID ESINDAMISE VÕI TINGIMUSTELE, KAS OTSESELT VÕI KAUDSELT, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID KAUBASTATAVUSELE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSELE JA LEPINGULISTE TINGIMUSTE MITTERIKKUMISELE NING KÕIK SELLISED GARANTIID ON KÄESOLEVAGA SELGESÕNALISELT VÄLISTATUD, JA (B) ME RÕHUTAME, ET EI ANNA KONKREETSELT GARANTIID, ET MEIE SAITI, SEALHULGAS MIS TAHES SISU, TEAVE, SAIDI KASUTAMISE KAUDU SAADUD TEENUSED, PAKUTAKSE KATKESTAMATULT, ÕIGEAEGSELT, TURVALISELT JA KORREKTSELT VÕI SELLISED TEENUSED VÕI NENDE TULEMUSED VASTAVAD TEIE NÕUETE VÕI OOTUSTELE. MISKI SISU OSAS EI MUUDA EGA TÄIENDA TEIL MEIE TEENUSE KOHTA SÕIDUD LEPINGUT. ÜKSKI SISUS SISALDUV MÕISTE EI SAA MUUTA EGA TÄIENDADA MEIE TEENUSE SAAMISE EESMÄRGIL TEIEGA SÕLMITUD LEPINGUT.
JÄRELEVALVE


Olete teadlik, et meil ei ole kohustust jälgida Saiti või selle kaudu juurdepääsetavat, edastatavat või sellele postitatud sisu. Nõustute, et meil on õigus aeg-ajalt jälgida Saidi ja Sisu kasutamist elektrooniliselt ning avaldada mis tahes teavet, mis on vajalik: (a) mis tahes juriidilise, regulatiivse või muu valitsuse taotluse rahuldamiseks; (b) Saidi nõuetekohaseks kasutamiseks; või (c) enda, teiste Saidi kasutajate kaitsmiseks vastavalt privaatsuspoliitikale.


SAIDIGA LINGITUD SISU


Kasutage Interneti sirvimisel diskreetsust. Pange tähele, et Saidil olevad teatud lingid võivad teid suunata teistele veebisaitidele. Pakume neid linke ainult mugavuse huvides,kuid ei toeta neid Need lingitud saidid ei pruugi olla meie kontrolli all. Kui otsustate külastada mõnda lingitud saiti, teete seda omal vastutusel ja teie kohustus on võtta kõik kaitsemeetmed viiruste ja muude hävitavate elementide eest kaitsmiseks. Me ei vastuta selliste lingitud saitide või muude veebilehtede sisu eest, mis ei ole Saidi osa ja meie kontrolli all. Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, ei anna me kinnitust ega garantiid ühegi lingitud saidi või sellel kuvatava teabe, toodete või teenuste kohta ega toeta neid. Sellest lähtuvalt nõustute, et me ei vastuta ega vastuta ühelgi lingitud saidil sisalduva materjali täpsuse, asjakohasuse, autoriõigustele vastavuse, seaduslikkuse ega sündsuse eest.


HÜVITAMINE JA VASTUTUSE PIIRAMINE


Nõustute kaitsma ja hoidma kahjustamise eest kõiki Kulljeti, selle sidusettevõtteid ja litsentsiandjaid ning nende vastavaid ametnikke, direktoreid, töötajaid ja agente, sealhulgas kõiki Saidil mainitud kolmandaid isikuid, mis tahes nende vastu suunatud tegevuste või nõuete eest ja hüvitama sealhulgas ilma piiranguteta mõistlikud õigus- ja raamatupidamistasud, mis tulenevad või on seotud: (a) mis tahes käesolevate kasutustingimuste rikkumisega; (b) teie juurdepääsuga Saidile või Sisule või selle kasutamisega; või (c) teie kasutamise või sellele tuginemise või millegi avaldamise, edastamise või levitamisega Saidil või Saidilt. Annate endast parima, et teha meiega koostööd mis tahes nõuete kaitsmisel. Jätame endale õiguse omal kulul võtta endale õigust kaitsta ja kontrollida mis tahes asja, mis muul juhul oleks teie poolt hüvitatav.


TE KINNITATE, ET MÕISTATE SELGELT JA NÕUSTUTE, ET KULLJET EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL MITTE ÜHTEGI ALLPOOL LOETLETUD TEGURITEST TINGITUD VÕI SELLEGA SEOSES TEKKINUD KAHJU EEST, KAASA ARVATUD SIDUSÜHINGU JA LITSENTSIANDJATE KAHJU, OLGU SEE OTSENE, KAUDNE, JUHUSLIK, MINGITEST TAGAJÄRGEDEST TINGITUD VÕI TRAHV, SAMUTI KASUMI JA SÄÄSTUDE KAOTUSEST TULENEV VÕI MUUD MITTEMATERIAALSED KAHJUD, olenemata sellest, KAS MEID TEAVITATI NENDE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST VÕI OLEKSIME SAANUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMIST ETTE NÄHA: (A) SAIDI KASUTAMINE, VÕIMALUSE PUUDUMINE SEDA KASUTADA VÕI SELLE FUNKTSIONEERIMINE, (B) MIS TAHES LOATA JUURDEPÄÄS VÕI ÜKSKÕIK MIS SELLE KASUTAJA SISU MUUTMINE VÕI (C) MUUD SAIDIGA SEOTUD PROBLEEMID. Kinnitate sõnaselgelt, et Kulljet on sõlminud käesolevad kasutustingimused ning on teinud ja jätkab Saidi ja Sisu teile kättesaadavaks tegemist, tuginedes siin sätestatud vastutuse piirangutele ja välistustele ning lahtiütlustele, mis kujutavad endast teie ja Kulljeti vahelise leppe olulist alust. Nõustute sõnaselgelt sellega, et siin sätestatud vastutuse piirangud ja välistused ning vastutusest lahtiütlemised jäävad kehtima ja kehtivad ka edaspidi, kui tegemist on olulise rikkumisega, lepingu olulise eesmärgi täitmata jätmisega, mis tahes eksklusiivse abinõu ebaõnnestumise või lepingu lõpetamisega.


KOHALDATAV ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON


Saiti kontrollime, opereerime ja haldame meie oma Eesti Vabariigis asuvatest kontoritest. Me ei kinnita ega garanteeri, et Sait on sobiv või saadaval kasutamiseks väljaspool Eesti Vabariiki. Kui sisenete Saidile väljastpoolt Eesti Vabariiki, vastutate kõigi kehtivate seaduste järgimise eest.
Käesolevaid Kasutustingimusi suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, millele tuginedes neid ka tõlgendatakse viitamata selle kollisioonipõhimõtetele. Kõik käesolevast Lepingust ja/või Saidist tulenevad ja sellega seotud lahkhelid allutatakse Eesti Vabariigi Harju Maakohtu ainupädevusse. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahvusvaheliste kaupade müügilepingute konventsioon käesolevatele kasutustingimustele ei kehti.
Mõned Saidil mainitud teenused ei pruugi kõigis maailma osades saadaval olla. Võtke meiega ühendust, et saada teavet teenuste kohta, mis võivad teile teie piirkonnas saadaval olla.


LÕPETAMINE


Võtate teadmiseks ja nõustute, et meie oma ainu ja absoluutse äranägemise järgi võime sellest ette teatamata sulgeda teie konto või peatada Saidi kasutamise või juurdepääs sellele mis tahes põhjusel, sealhulgas juhul, kui me usume, et te olete rikkunud mõnda neist kasutustingimustest. Lisaks nõustute, et me ei vastuta teie ega ühegi teise isiku ees sellise peatamise või lõpetamise pärast. Kui te pole Saidiga või sellega töötamise mis tahes tingimuste, reeglite, põhimõtete, juhiste või tavadega rahul, on teie ainsaks õigeks sammuks Saidi kasutamine lõpetada.


MUUD SÄTTED


Need Kasutustingimused, meie privaatsuspoliitika ja muud siin mainitud dokumendid moodustavad kogu Saidi kasutamist puudutava Kulljeti ja teie vahelise lepingu. Meie suutmatust nõuda või jõustada nende Kasutustingimuste mis tahes sätte ranget täitmist, ei saa seda tõlgendada sellest sättest või õigusest loobumisena. Kui pädeva jurisdiktsiooni kohus tunnistab mõne Kasutustingimuste sätte kehtetuks, õigustühiseks või muul viisil jõustamatuks, ei mõjuta selline otsus ülejäänud sätteid. Pooled on nõudnud, et käesolevad Kasutustingimused ja kõik seonduvad dokumendid oleksid koostatud inglise keeles.


KONFIDENTSIAALSUS


Oleme pikka aega teinud jõupingutusi teie isikuandmete täpsuse, konfidentsiaalsuse, turvalisuse ja privaatsuse säilitamise nimel. Peame teie isikuandmeid teie kui tuvastatava isiku kohta käivaks teabeks, mis on seadusega kaitstud.
Soovime, et saaksite paremini aru, kuidas teie isikuandmeid kogutakse, kasutatakse ja avalikustatakse, kui külastate ja kasutate meie Saiti:
(a) Tehingud ja päringud: teilt võidakse küsida isikuandmeid, nagu teie nimi, aadress või e-posti aadress.
(b) Küpsised: Sait kasutab küpsiseid (väikesed tekstifailid, mis sisaldavad kordumatut identifikaatorit, mis tuvastab teie brauseri, kuid mitte teid) iga kord, kui meie Saiti külastate. Küpsised annavad meile teada, milliseid meie saidi lehti ja kui palju inimesi külastab. See võimaldab meil mõista, milline teave on kasulik ja mis võib vajada täiustamist. Küpsiste eelistusi saate hallata oma veebibrauseris, kuid pidage meeles, et kui keeldute nende kasutamisest, ei pruugi Saidi mõned funktsioonid töötada.
(c) Kvaliteedi tagamine: võime jäädvustada, taasesitada ja analüüsida teie Saidi külastuste üksikasju, et leida Saidi vigu või probleeme ning mõista tehingutõrgete mõju äriprotsessidele ja parandada Saidi toimimist.
Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja avaldame seoses selle Saidi kasutamisega, vaadake meie privaatsuspoliitikat, mis on saadaval järgmisel lingil, kust leiate ka vastused paljudele korduma kippuvatele küsimustele.
Kõiki isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse kooskõlas Ameerika Ühendriikide ja Kanada kehtivate andmekaitse eeskirjadega, samuti üldise andmekaitsemäärusega (GDPR), mis reguleerib EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) elanike isikuandmete kogumist.
Me ei müü isikuandmeid ega kauple nendega.


VÕTA MEIEGA ÜHENDUST


Klõpsake siia, kui soovite meiega ühendust võtta käesolevate Kasutustingimustega seonduvate või muude nendega seotud küsimuste tekkimisel. Samuti võite saata meile e-kirja: [email protected]

TelefonEmailWhatsApp
Menüü
TelefonEmailWhatsApp
Menüü
Copyright 2024 KJtours